Gini’s neemt even geen extra bestellingen meer aan. Hou de site in de gaten voor updates!

Algemene voorwaarden

1. Uw relatie met Gini’s.

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via de Webshop worden verder de ‘Services’ genoemd. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Gini’s. Gini’s. betekent Gini’s Cakes & Bakes, maatschappelijke zetel Kroonprinsstraat 30A, 9031 Drongen, België. BTW nummer: BE 0659822110. E-mailadres: lekker@ginis.me, telefoonnummer: 0032 474 46 52 46.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Gini’s, zijn op uw overeenkomst met Gini’s altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Gini’s met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Algemene voorwaarden’.

2. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Algemene voorwaarden. Als u de Algemene voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Algemene voorwaarden accepteren door te klikken om de Algemene voorwaarden te accepteren, deze optie is door Gini’s beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van de Service.

3. Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen producten

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Gini’s zijn vrijblijvend. Gini’s accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op de webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.

3.3 Gini’s behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4 Gini’s is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet toepasselijk. Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

4. Bestellingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Gini’s. Bestellingen worden een week vooraf geplaatst. Bestellingen die minder dan een week op voorhand worden geplaatst worden telefonisch besproken.

4.2 Gini’s behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3 Gini’s kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

5. Leveringen en afhaling

5.1 Bestellingen kunnen gratis worden opgehaald in de Kroonprinsstraat 30A te 9031 Drongen, op een op voorhand afgesproken tijdstip.

5.2 Gini’s kan de via de Webshop bestelde goederen leveren in Gent en de deelgemeentes voor 6€. In deze zone is de levering gratis vanaf 100€. Leveringen buiten deze zone worden telefonisch besproken.

5.3 De bestelde goederen worden bij de levering door de klant nagezien op kwaliteit en correctheid.

6. Betalingen

6.1 Gini’s accepteert cash betalingen bij aflevering of ophaling en betaling via overschrijving op het rekeningnummer BE58 0017 9327 6079, die laatste binnen een betalingstermijn van 7 kalenderdagen na levering. Aan betalingen die deze termijn overschrijden wordt een extra kost van 7€ per week aangerekend.

6.2 Het risico van de goederen gaat over van Gini’s naar u zodra de aflevering gebeurde.

7. Annulering

7.1 U kan uw bestelling annuleren om welke reden dan ook en zonder opgave daarvan. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen mits Gini’s hiervan per e-mail (lekker@ginis.me) op de hoogte wordt gesteld, tot 3 dagen voor de gewenste leverings- of ophaaldatum.

7.2 Als het product gebreken vertoont, kan dit gemeld worden per e-mail op het adres lekker@ginis.me of via het contactformulier op de pagina www.ginis.me/contacteer-ginis/. In dat geval kan het product geretourneerd worden binnen de dag na ontvangst van het product. Gini’s controleert het geretourneerde product en als de gebreken effectief worden vastgesteld biedt Gini’s u naar uw keuze een nieuw product van dezelfde prijs aan of krijgt u uw geld terug. Indien geopteerd werd voor levering, worden de 6€ transportkosten eveneens terugbetaald.

7.3 Terugbetalingen gebeuren onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat u als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten heeft. Het verschuldigde bedrag wordt zo snel mogelijk verwerkt en in ieder geval binnen 7 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product.

8. Misbruik site/Niet afhalen bestellingen

8.1 In geval er misbruik wordt gemaakt van de site behoudt Gini’s zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen om haar belangen te vrijwaren en de eventuele geleden schade te recupereren.

8.2 Bestellingen die geplaatst worden en niet werden afgehaald op het vastgestelde tijdstip zonder geldige annulering worden aangerekend door middel van een factuur die naar de koper gestuurd zal worden en volledig te betalen is door de koper.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Gini’s is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Gini’s is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Gini’s komen.

9.2 Gini’s draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

9.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Gini’s eveneens geen verantwoordelijkheid.

9.4 Gini’s is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

9.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Gini’s uitgesloten.

9.6 Aansprakelijkheid voor schade die door Gini’s is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling.

10. Wijzigingen van de Voorwaarden

10.1 Gini’s kan de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Gini’s via de webshop een nieuwe versie van de Algemene voorwaarden beschikbaar stellen.

10.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Algemene voorwaarden zijn gewijzigd, Gini’s dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Algemene voorwaarden.

10.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Gini’s eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Algemene voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via de Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

11. Algemene juridische voorwaarden

11.1 U stemt ermee in dat, indien Gini’s geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden (of die Gini’s volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Gini’s kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Gini’s staan.

11.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Algemene voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Algemene voorwaarden. De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

11.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Gini’s krachtens de Algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Gini’s gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Algemene voorwaarden.

11.4 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de consumentenombudsdienst bereiken via www.consumentenombudsdienst.be/nl.